Publisher Rates

Chi tiết/ quốc gia 1000/Views
Thời gian Desktop Mobile / Tablet
United States 60s 500000đ 500000đ
United Kingdom 60s 500000đ 500000đ
Canada 60s 500000đ 500000đ
Brazil 60s 500000đ 500000đ
Germany 60s 500000đ 500000đ
United Arab Emirates 60s 500000đ 500000đ
Netherlands 60s 500000đ 500000đ
Australia 60s 500000đ 500000đ
Spain 60s 500000đ 500000đ
Saudi Arabia 60s 500000đ 500000đ
France 60s 500000đ 500000đ
Italy 60s 500000đ 500000đ
Mexico 60s 500000đ 500000đ
Vietnam 60s 500000đ 500000đ
India 60s 500000đ 500000đ
Indonesia 60s 500000đ 500000đ
Egypt 60s 500000đ 500000đ
Thailand 60s 500000đ 500000đ
Worldwide Deal(All Countries) 60s 500000đ 500000đ
Chi tiết/ quốc gia 1000/Views
Thời gian Desktop Mobile / Tablet
United States 90s 600000đ 600000đ
United Kingdom 90s 600000đ 600000đ
Canada 90s 600000đ 600000đ
Brazil 90s 600000đ 600000đ
Germany 90s 600000đ 600000đ
United Arab Emirates 90s 600000đ 600000đ
Netherlands 90s 600000đ 600000đ
Australia 90s 600000đ 600000đ
Spain 90s 600000đ 600000đ
Saudi Arabia 90s 600000đ 600000đ
France 90s 600000đ 600000đ
Italy 90s 600000đ 600000đ
Mexico 90s 600000đ 600000đ
Vietnam 90s 600000đ 600000đ
India 90s 600000đ 600000đ
Indonesia 90s 600000đ 600000đ
Egypt 90s 600000đ 600000đ
Thailand 90s 600000đ 600000đ
Worldwide Deal(All Countries) 90s 600000đ 600000đ